Heeft u een brief ontvangen om uw toegangsvermogen door te geven? Lees hier ons advies en welke stappen u moet ondernemen!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en / of gas door “ELINDUS” aan “KMO’s” en “industriële afnemers” (versie 1.6.5)

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Voor zover er in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben de begrippen in deze overeenkomst dezelfde betekenis als de gehanteerde begrippen in de toepasselijke wetgeving (wet van 19 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteits-en/of gasmarkt), regelgeving en het van kracht zijnde technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en/of gas en de toegang ertoe (koninklijk besluit van 19 december 2002).

aansluitingscontract/toegangscontract : het contract gesloten tussen een netgebruiker en zijn netbeheerder die de wederzijdse rechten en plichten bepaalt met betrekking tot een bepaalde aansluiting, met inbegrip van relevante technische specificaties voor afname en/of injectie van energie;
aansluitingspunt/leveringspunt/afnamepunt: de fysieke plaats waar de aansluiting is verbonden met het net en die het (transmissie)net scheidt van de installaties waarvan de uitschakeling enkel gevolgen heeft voor de netgebruiker aangesloten op dat punt. Het (de) leveringspunt(en) wordt/worden in de overeenkomst vermeld aan de hand van een unieke EAN-code.
afnemer : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Elindus een overeenkomst sluit in een zakelijke context en met uitsluiting van huishoudelijke afnemers;
ICE-ENDEX/EPEX SPOT BE (Belpex): Marktplaatsen (beurzen) waar energie verhandeld wordt, zowel in korte-termijncontracten (spot en day-ahead) als op lange termijncontracten (futures).
AREI : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties;
bankwerkdagen : de werkdagen in de banksector in België;
daluren : de stille uren zoals vastgelegd door de desbetreffende netbeheerder van het aansluitingspunt;
distributie : de transmissie van elektriciteit langs hoog-, midden- en laagspanningsdistributienetten met het oog op de levering aan afnemers, de levering zelf niet inbegrepen. Bij gas het transport langs hoge,midden en lagedrukleidingen met het oog op levering aan eindafnemers;
distributienet : elk elektriciteitsnet dat werkt met een spanning die gelijk is aan of lager is dan 70 kilovolt, voor het vervoer van elektriciteit naar afnemers op regionaal of lokaal niveau. Bij gas elk midden en lagedruknet voor het vervoer van gas naar afnemers op regionaal of lokaal niveau;
distributienetbeheerder : een door de bevoegde gewestelijke overheid aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, indien noodzakelijk, de ontwikkeling van het distributienet in een bepaalde zone en, desgevallend, voor zijn interconnectoren met andere netten en die belast is met het garanderen van het vermogen op lange termijn van het net om tegemoet te komen aan een redelijke vraag aan elektriciteits en gasdistributie. Tevens de eigenaar van de meetinrichting(en);
Elindus : Elindus NV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 13 bus 2.1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0844.206.143, houder van een leveringsvergunning voor elektriciteit en gas;
evenwichtsverantwoordelijke : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, ingeschreven in het register van toegangsverantwoordelijken, die instaat voor het evenwicht van transmissietussen de injectie en de afname van elektriciteit op kwartierbasis tussen een of meer injectiepunten en afnamepunten en dit voor het geheel van zijn aangeduide toegangspunten. Die vooruitzichten of nominaties geeft men door aan de netbeheerder, die daardoor de verwachte belasting van het net kent;
industriële afnemer : elke afnemer met een jaarlijks verbruik van meer dan 50 MWh elektriciteit en/of meer dan 100 MWh gas voor het geheel, per afnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet;
injectiepunt : de fysische plaats en het spanningsniveau van een punt waar het vermogen in het net wordt geïnjecteerd;
installatie : het geheel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren die voor het gebruik van elektriciteit en/of gas binnen het aansluitingsadres al dan niet zijn aangesloten, te rekenen vanaf de meetinrichting of een daarmee door de netbeheerder en de afnemer gelijk te stellen plaats van afname;
KMO: elke afnemer met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en/of minder dan 100 MWh gas voor het geheel, per afnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet;
kwaliteit : het geheel van de karakteristieken van de elektriciteit en/of gas die een invloed kunnen hebben op de aansluitingsinstallaties, installaties van één of meerdere netgebruikers en/of het net en die, onder meer, de continuïteit van de spanning en de elektrische karakteristieken van de spanning en stroom (frequentie, amplitude, golfvorm, symmetrie) omvatten, alsook de calorische boven en onderwaardes voor het geleverde gas;
kwartiervermogen : het gemiddeld afgenomen of geïnjecteerd vermogen over een periode van een kwartier, uitgedrukt in kilowatt (kW) of megawatt (MW) in geval van actief vermogen, in kilovar(kVAr) of megavar (MVAr) in geval van reactief vermogen, en in kilovoltampère (kVA) of megavoltampère (MVA) in geval van schijnbaar vermogen;
levering : de beschikbaarstelling op het transmissie- en distributienet : de aansluitingspunt(en) van de tussen Elindus en de afnemer afgesproken hoeveelheid elektriciteit en/of gas, met uitsluiting van transmissie, transport of distributie;
meetuitrusting : elke uitrusting voor het uitvoeren van de metingen teneinde de netbeheerder toe te laten zijn taken uit te voeren, zoals tellers, meetapparaten, meettransformatoren of bijhorende telecommunicatie-uitrustingen. Waarbij we onder tellingen verstaan : de opname met een meetuitrusting van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd in of afgenomen van het net. Waarbij we onder metingen verstaan : de opname op een bepaald tijdstip van een fysieke grootheid met een meetuitrusting;
transmissienetbeheerder : de beheerder van het transmissienet (Elia of Fluxys) voor elektriciteit en/of gas, waarop het afnamepunt is aangesloten;
overeenkomst : de gehele geschreven overeenkomst gesloten tussen de partijen aangaande de inkoop en levering van elektriciteit en/of gas; zijnde de bijzondere voorwaarden, de algemene voorwaarden en eventuele schriftelijke aanpassingen of aanvullingen daarop zoals overeengekomen tussen de partijen;
partij of partijen : afnemer(s) van Elindus, Elindus of beiden;
piekuren : de normale uren zoals vastgelegd door de desbetreffende netbeheerder van het aansluitingspunt
schijnbaar vermogen : deze grootheid heeft op zich weinig betekenis en stemt niet overeen met het actief vermogen maar wordt gebruikt om de vermogenscapaciteit van een transformator aan te duiden, uitgedrukt in kilo-volt-ampère(kVA). De waardeis gelijk aan 3.U.I (voor een driefasige aansluiting) of U.I (voor een éénfasige aansluiting) waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de fasespanning en de stroom;
transmissie : transmissie van elektriciteit langs het gekoppeld extra hoogspannings- en hoogspanningsnet, met het oog op de belevering van eindafnemers of distributienetbeheerders, de levering zelf niet inbegrepen;
transmissienet : het nationaal gekoppeld extra hoogspannings- en hoogspanningsnet voor elektriciteit met een spanning hoger dan 70 kilovolt voor wat betreft elektriciteit, en het hogedrukvervoersnet voor wat betreft gas.
werkdag : elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

beperkte vermarkting injectie (BVI): is de standaard service in Vlaanderen voor nieuwe decentrale productie-installaties vanaf januari 2021 en voor decentrale productie-installaties van vóór 2021 die minstens 15 jaar oud zijn (automatische overgang); beperkte vermarkting injectie geldt alleen als er slechts één toegangspunt is voor zowel afname als injectie; de energieleverancier factureert zowel injectie als bruto consumptie;

zuivere vermarkting injectie (ZVI): wanneer een netgebruiker met een toegangspunt met beperkte vermarkting injectie kiest voor een andere energieleverancier voor zijn consumptie dan voor zijn injectie, dan is dit zuivere vermarkting injectie; als zuivere vermarkting niet gefactureerd kan worden, valt de netgebruiker automatisch op het vangnet van de verantwoordelijke distributienetbeheerder(s);

Artikel 2 : Totstandkoming van de leveringsovereenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand, binnen de opgegeven geldigheidsduur van het voorstel, op de dag waarop de overeenkomst getekend wordt door de afnemer en Elindus, onder opschortende voorwaarde van aanvaardingvan het akkoord door Elindus.
2.2. In geval van verkoop op afstand komt de overeenkomst tot stand op de dag dat Elindus of zijn handelsagent een bevestiging van de overeenkomst naar de afnemer verzendt.
2.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met vertegenwoordigers van Elindus, binden Elindus niet, tenzij Elindus dergelijke toezeggingen of afspraken schriftelijk heeft bekrachtigd.
2.4. Elindus weigert de afnemer indien deze zich niet op een door Elindus aan te geven wijze identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door Elindus benodigde gegevens niet verstrekt.
2.5. Elindus behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te aanvaarden of te weigeren, Elindus zal de afnemer hier binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de overeenkomst, van op de hoogte brengen.
2.6. Elindus kan de overeenkomst met de afnemer weigeren, dan wel de reeds afgesloten overeenkomst opschorten of beëindigen :
- Indien de door Elindus gestelde vereisten aan de afnemer, inbegrepen gevraagde zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen; of
- Indien de afnemer nalaat om, na onderzoek en naar het oordeel van Elindus, zijn kredietwaardigheid afdoende aan te tonen; of
- Elindus heeft de door afnemer ondertekende overeenkomst niet binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding ontvangen; of
- Afnemer weigert vervallen en nog openstaande facturen te voldoen binnen de gevraagde en redelijke regularisatietermijn(en).

Artikel 3 : Duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt afgesloten voor bepaalde duur, zoals verder bepaald in de bijzondere voorwaarden.
3.2. Behoudens uitzonderingen neemt de overeenkomst een aanvang op de startdatum van de levering om 0H00 voor elektriciteitsleveringen en 6H00 voor gasleveringen, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Met uitzonderingen wordt ondermeer verwezen naar een laattijdige aansluiting of laattijdige registratie van Elindus als leverancier voor het leveringspunt in het toegangsregister van de netbeheerder, een scenario van verhuis (of move-in) naar een nieuwe/verzegelde aansluiting met effectieve datum vroeger dan de contractdatum, of elk ander proces voorzien in de Utility Market Implementation Guide (UMIG) met een effectieve datum afwijkend van de contractdatum.
3.3 De overeenkomst voor bepaalde duur eindigt op de in de bijzondere voorwaarden voorziene einddatum, of na afloop van de contractuele duur, behoudens uitzonderingen. Gedeeltelijke of tussentijdse opzeg van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij voor KMO’s met een standaardjaarverbruik kleiner dan 50MWh elektriciteit en/of 100 MWh gas overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Elindus zal ten laatste 2 maanden voor het einde van de contractuele looptijd alle redelijke middelen aanwenden om een nieuw aanbod aan de klant over te maken. Het staat de klant vrij dit aanbod te aanvaarden, dan wel te weigeren. Bij weigering zullen de leveringen behoudens uitzonderingen, zoals het ontbreken van een op einddatum volgende overname van de levering door een andere leverancier, een einde nemen op de einddatum voorzien in de bijzondere voorwaarden. De klant is in geval van een door hem geweigerd aanbod zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van een andere leverancier en een correcte overname.


Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en / of gas door “ELINDUS” aan “KMO’s” en “industriële afnemers” (versie 1.6.5)

Mocht de levering uitzonderlijk of door mislukte, doch redelijke pogingen vanwege Elindus om de klant een nieuw verlengingsaanbod over te maken, blijven voortduren na de voorziene contractuele einddatum, dan is Elindus gerechtigd om vanaf de voorziene einddatum een nieuwe prijs te hanteren, met name een wachttarief gebaseerd op een EPEX SPOT BE-day ahead tarief, verhoogd met een opslag, en dit voor zolang Elindus als leverancier geregistreerd blijft staan in de registers van de netbeheerder, of tot op ingangsdatum van een nieuw contract met Elindus. De opslag wordt door Elindus redelijkerwijze bepaald in functie van de marktomstandigheden en volgens het verbruiksprofiel van de afnemer, of zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. In voorkomend geval dat leveringen uitzonderlijk zullen worden verdergezet buitenom de initieel voorziene contractduur, blijven alle oorspronkelijke contractvoorwaarden, met uitzondering van de prijscomponenten van toepassing zolang Elindus als leverancier geregistreerd blijft staan in de registers van de netbeheerder, of tot op ingangsdatum van een nieuw contract met Elindus. Desgevallend is buiten een periode van 30 dagen omwille van switching, geen opzegperiode meer van toepassing. 3.4. Deze bepalingen doen geen afbreuk van de wettelijke vastgelegde bepalingen voor KMO’s waarvan het verbruik van elektriciteit kleiner of gelijk is aan 50 MWh en/of het verbruik van gas kleiner is of gelijk aan 100 MWh. Indien men als afnemer voldoet aan deze voorwaarden kan men de overeenkomst steeds kostenloos opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn van één maand.Deze opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd gegeven. Een switchbericht geldt eveneens als geldige opzeg, mits de correcte opzegtermijnen worden gehanteerd.
De beëindiging zal pas effectief worden indien het leveringspunt door een andere overeenkomst van elektriciteit en/of gas wordt voorzien of wordt afgesloten en indien Elindus niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de netbeheerder. Zoniet zal de overeenkomst verder gezet worden volgens de contractuele bepalingen van artikel 3.3.
3.5. Indien de afnemer de overeenkomst alsnog vroegtijdig beëindigt, met uitsluiting van KMO’s waarvan het elektriciteitsverbruik kleiner of gelijk is aan 50 MWh en/of het gasverbruik kleiner is of gelijk aan 100 MWh, is de afnemer aan Elindus een opzegvergoeding verschuldigd. Deze opzegvergoeding bestaat uit gederfde inkomsten, eventuele minwaardes en anderzijds uit administratieve kosten.
(a) bij contracten volledig of gedeeltelijk gebaseerd op vaste prijzen: De schadevergoeding voor de gederfde inkomsten voor de volledig of gedeeltelijk vaste delen is gelijk aan de resterende contractwaarde van de wegens vroegtijdige beëindiging niet geleverde doch gecontracteerde energievolumes aan contractprijs, vermeerderd met 20%. Bij ontbreken van een een contractprijs geldt de actuele marktwaarde of de gemiddelde marktprijs van de beleverde periode, vermeerderd met 40%. De schadevergoeding wordt vervolgens verminderd met de opbrengst de herverkoop van de niet geleverde, doch gecontracteerde energievolumes. Deze verkoop zal door Elindus gebeuren binnen een redelijke termijn op de groothandelsmarkt, aan biedprijzen. Bij ontbreken van een gecontracteerd volume zal deze voor wat betreft de niet uitgevoerde periode pro-rata, , en volgens het S11-verbruiksprofiel berekend worden aan de hand van de effectief gemeten verbruiken gedurende de beleverde periode.
(b) bij contracten volledig of gedeeltelijk gebaseerd op variabele of spotprijzen, alsook bij terugleveringscontracten: De schadevergoeding voor de gederfde inkomsten voor de volledig of gedeeltelijk variabele delen is gelijk aan de niet (terug)geleverde, doch gecontracteerde energievolumes, volgens volgende formule: [(gecontracteerde, doch niet (terug)geleverde energievolumes, uitgedrukt in MWh) * 25 €/MWh]. Bij ontbreken van een gecontracteerd volume zal deze voor wat betreft de niet uitgevoerde periode pro-rata, en volgens het S11-verbruiksprofiel berekend worden aan de hand van de effectief gemeten verbruiken gedurende de beleverde periode.
De bovenstaande regelingen zullen onder geen enkel beding kunnen leiden tot een negatieve schadevergoeding, waardoor Elindus aan de contractant een vergoeding verschuldigd zou zijn door diens vroegtijdige beëindiging.Elindus heeft steeds het recht op een hogere schadevergoeding bij bewijs van de door haar werkelijk geleden schade. Daarnaast zal ook een bedrag ter vergoeding van de administratieve kosten worden aangerekend die Elindus dient te maken naar aanleiding van de vroegtijdige beëindiging, met een minimum van 375,00 EUR per aansluitpunt.
3.6. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd indien de aan Elindus verleende leveringsvergunning voor levering in het gewest waarin het aansluitingspunt gelegen is, wordt ingetrokken, waarbij de afnemer geen elektriciteit en/of gas meer wordt of kan worden geleverd door Elindus. Elindus is geen schadevergoeding verschuldigd aan de afnemer indien de reden van de intrekking van de leveringsvergunning niet te wijten is aan enige ernstige tekortkoming van Elindus.
3.7. Enige wijziging in de handelsnaam en/of vennootschapsrechtelijke structuur van Elindus geeft de afnemer niet het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen.
3.8. Einde of beëindiging van de overeenkomst bevrijdt de afnemer niet van zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4 : Volmacht aan Elindus om te kunnen overgaan tot levering

4.1. De afnemer machtigt Elindus om in diens naam en voor diens rekening alle nuttige handelingen te verrichten met de netbeheerder voor het tot stand brengen van een leverancierswissel, het opvragen van zijn (historische) verbruiksgegevens en EAN nummer, of de toegang tot het net.
4.2. Indien de afnemer een contract heeft met een andere leverancier, machtigt de afnemer Elindus om de looptijd en opzegmodaliteiten van zijn huidig contract voor de levering van elektriciteit en/of gas bij zijn huidige leverancier op te vragen, en om dit contractop te zeggen mits naleving van de contractuele opzegtermijn. De afnemer blijft weliswaar verantwoordelijk voor het correct en tijdig opzeggen van zijn huidig contract voor de levering van elektriciteit en/of gas bij zijn huidige leverancier. De risico’s en gevolgen die ontstaan naar aanleiding van deze opzegging zijn voor rekening van de afnemer.De levering vangt aan op het moment dat Elindus bij de netbeheerder in het toegangsregister wordt vermeld als leverancier voor het betreffende leveringspunt.

Artikel 5 : Wijziging van de algemene voorwaarden

5.1. Elindus is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen treden 30 kalenderdagen na de dag waarop zij aan de afnemer zijn medegedeeld in werking, tenzij anders vermeld.De aankondiging hiervan gebeurt via briefwisseling of email en via de website www.elindus.be.
5.2. Wijzigingen aan de prijzen en/of wijzigingen waardoor de afnemer minder rechten heeft of meer verplichtingen wordt opgelegd, zullen steeds persoonlijk meegedeeld worden. Deze wijzigingen treden in werking op de in kennisgeving vermelde datum en worden vermoed door de afnemer te zijn ontvangen op de derde dag na verzending ervan indien de mededeling per brief gebeurde, dan wel op de dag van de verzending indien de mededeling per email gebeurde.
5.3. De afnemer die niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden en/of prijzen, dient dit door aangetekend schrijven aan Elindus mede te delen, binnen de maand vanaf de datum van kennisgeving. De afnemer die weigert met de nieuwe voorwaarden en/of prijzen akkoord te gaan binnen de vooropgestelde termijn, blijft de bestaande overeenkomst met de toen geldende algemene voorwaarden van toepassing tot de contractuele bepaalde einddatum. Met dien verstande dat Elindus het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen per aangetekend schrijven zonder motivering en met onmiddellijke ingang, dewelke voor de afnemer elk recht tot schadevergoeding ontneemt.Bij stilzwijgen wordt de afnemer vermoed akkoord te gaan met de vooropgestelde verhoging en/of wijzigingen.
5.4. Indien een wijziging voortvloeit uit een wijziging van de toepasselijke wetgeving of regulering (reglementen, beslissingen van de netbeheerder of regulerende instantie) zal Elindus deze redelijkerwijze doorvoeren in de algemene voorwaarden.

Artikel 6 : Prijzen

6.1. De afnemer betaalt aan Elindus een prijs voor wat betreft de geleverde hoeveelheid elektriciteit en/of gas zoals is overeengekomen in de bijzondere voorwaarden in de leveringsovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen zijn de natuurlijke netverliezen tot aan het eerste transformatorstation niet in deze prijs inbegrepen[SV1] . De kosten inzake evenwichtsverantwoordelijkheid zijn in [SV2] deze prijs inbegrepen voor zover het onbalansregime en het optredend lastprofiel hetzelfde is gebleven zoals bij de aanvaarding van de overeenkomst. In afwijkend geval zal een evenwichtsbijdrage worden aangerekend die de afwijking van het prognose lastprofiel ten opzichte van het werkelijk optredend lastprofiel van de klant(en) zal verrekenen.[SV3] Indien de transmissienetbeheerder en/of een reguleringsinstantie het onbalansregime en/of de daarbij behorende berekenmethodiek van de onevenwichtsprijzen en/of de parameters die ten grondslag liggen aan de berekenmethodiek op gelijk welk een manier wijzigt, is Elindus gerechtigd om de hieruit voortvloeiende bijkomende kosten inzake evenwichtsverantwoordelijkheid door te rekenen aan de afnemer.Prijswijziging vanwegehierboven vermelde reden geeft de afnemer geen recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
6.2. De prijs voor elektriciteit en/of gas wordt vastgesteld door Elindus en kan tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigen indien, onafhankelijk van haar wil, één of meer van de hieronder vermelde elementen wijzigen :
Een afwijking tussen enerzijds werkelijk en anderzijds door de afnemer opgegeven en in de overeenkomst vermelde :
- verbruik, al dan niet op (kwart)uurbasis, en/of
- gebruikstijd, en/of
- piekvermogen van afnemer,
- fundamentele wijzigingen in de aansluiting van de afnemer.
Prijswijziging vanwege een hierboven vermelde reden geeft afnemer geen recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Indien contractueel geen prijs of formule werd bepaald voor het enkelvoudig register, zal deze van het dagregister worden toegepast. Indien geen exclusief nachtprijs of formule werd bepaald zal dit van het nachtregister worden toegepast.
6.3. In de prijs zijn niet begrepen : alle toeslagen of (distributie)nettarieven.Beiden vallen niet onder de bevoegdheid van Elindus en worden bepaald door de netbeheerder,de reguleringsinstantieof door de verantwoordelijke overheid.Deze worden door Elindus doorgerekend aan de afnemer waarbij de afnemer periodiekgeïnformeerd zal worden over de wijzigingen hiervan, zonder dat Elindus verplicht is deze wijzigingen voorafgaandelijk mede te delen en waarbij de afnemer geen recht geeft tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Onder toeslagen wordt begrepen alle bestaande en toekomstige belastingen, toeslagen, heffingen, werkingskosten reguleringsinstanties, tarieven, retributies, vergoedingen, energietaksen, bijdragen, verplichtingen, lasten en belasting op de toegevoegde waarde. Onder nettarieven wordt begrepen de tarieven voor het gebruik van de transmissie-, transport- en distributienetten en de ondersteunende diensten, evenals de periodieke tarieven voor de aansluiting op, de toegang tot of het gebruik van de netten.

6.4. Elindus is gerechtigd om deze wijzigingen, ook retroactieve wijzigingen, pro rata door te rekenen aan de afnemer. Zelfs indien de overeenkomst reeds was beëindigd en/of Elindus voor de betreffende periode reeds een afrekening had opgesteld, en waarbij Elindus eveneens het recht heeft om enige verhoging van haar kostenstructuur ten gevolge van beslissingen van een overheid, de reguleringsinstantie of netbeheerder door te rekenen aan de afnemer. Deze wijzigingen zijn eveneens niet verbonden aan voorafgaande kennisgeving en geven afnemer, indien van toepassing, geen recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
6.5. In het kader van de wettelijke verplichtingen dient Elindus een deel van de levering van elektriciteit te certificeren met groene stroom- en/of warmtekracht- en/of analoge certificaten.
6.6. De kosten voor de aan- of afsluiting van het leveringspunt zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden door de netbeheerder aangerekend en worden desgevallend aan de afnemer doorgerekend. De huurgelden, vergoedingen voor bijkomende netdiensten, vergoedingen betreffende reactieve energieën/of eventueel andere door de netbeheerder of een bevoegde instantie opgelegde kosten worden automatisch doorgerekend aan de afnemer.
6.7. De afnemer, die in geval van terugleveringen in het vervoernet optreedt als producent, geeft toestemming aan Elindus om de door de netbeheerder opgelegde (injectie)tarieven voor gebruik van het net, zowel inzake afname als terugleveringen van zowel elektriciteit en/of aardgas, aan de afnemer door te rekenen.

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en / of gas door “ELINDUS” aan “KMO’s” en “industriële afnemers” (versie 1.6.5)

6.8.Bij (gedeeltelijk) vaste prijsformules of prijzen is de contractprijs is voor elke gecontracteerde EAN-aansluiting afzonderlijk geldig voor een jaarlijks verbruik binnen 80% (ondergrens) en 120% (bovengrens) van het totaal gecontracteerde volume dat voor elk aansluitpunt individueel werd gestipuleerd binnen de bijzondere contractvoorwaarden.

Jaarlijkse of geannualiseerde verbruiken boven de bovengrens zullen worden aangerekend (vergoed bij injectie) vanaf 100% aan het gemiddelde van de spotmarkt voor de desbetreffende periode, volgens een volgende formule, waarbij voor elk uur geldt:

Elektriciteit afname: Prijs = Verbruik buiten gecontracteerde volume(per aansluitpunt) x (EPEX SPOT BE uurprijs + 2cEUR/kWh)

Elektriciteit injectie:Prijs = Verbruik buiten netto injectievolume (per aansluitpunt) x (EPEX SPOT BE uurprijs - 2cEUR/kWh)

Aardgas: Prijs = Verbruik buiten gecontracteerde (per aansluitpunt) x (TTF Dam dagprijs+ 1cEUR/kWh)

Indien het jaarlijks verbruik of injectie onder de ondergrens van het gecontracteerde volume valt, zal Elindus het verschil (niet afgenomen hoeveelheid) tussen het jaarlijkse gecumuleerde gecontracteerde volume en de reële afname of injectie dienen te herverkopen, dan wel bij te kopen in geval van een injectie of terugleveringscontract. Eventuele minwaardes op deze transacties zal Elindus transparant doorrekenen aan de klant, in elk geval verhoogd met een vergoeding van 10% op de absolute cash-waarde van deze transactie.

6.9.De leveringen of afname van energie treedt per gecontracteerd toegangspunt in uitvoering vanaf de individuele start-leveringsdatum bepaald in de bijzondere contractvoorwaarden, bij elektriciteit vanaf 00:00 lokale tijd, om een einde te nemenop de einde-leveringsdatum 24:00 (lokale tijd) van het betrokken toegangspunt. Bij aardgas vanaf start-leveringsdatum 06:00 lokale tijd, om een einde te nemen op de einde-leveringsdatum 06:00 (lokale tijd) van het betrokken toegangspunt

Het contract van bepaalde duur neemt automatisch een einde op de individuele einde-leveringsdatum, behoudens uitzonderingen. In voorkomend geval zal voor leveringen buiten de contractuele duurtijd een nieuwe contractprijs gehanteerd worden, bepaald volgens volgende formule:

Elektriciteit afname: Prijs = Volume (per aansluitpunt) buiten contractduur x (EPEX SPOT BE uurprijs + 2cEUR/kWh)

Elektriciteit injectie: Prijs = Volume (per aansluitpunt) buiten contractduur x (EPEX SPOT BE uurprijs - 2cEUR/kWh)

Aardgas afname: Prijs = Volume (per aansluitpunt) buiten contractduur x (TTFdam + 1cEUR/kWh)

Deze nieuwe prijs is van toepassing zolang Elindus voor de contractuele toegangspunten als leverancier aangeduid staat in de registers van de netbeheerder, of tot ingang van een nieuw contract met Elindus. De Agent of Elindus zal ten laatste 2 maanden voor het einde van de contractuele looptijd een nieuw aanbod aan de klant overmaken. Het staat de klant vrij dit aanbod te aanvaarden, dan wel te weigeren.

6.10.Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst zou blijken dat de effectieve gemeten profielwaardes significant zouden afwijken van de historisch relevante profielwaardes die werden gebruikt bij opmaak van de prijzen in dit contract, staat het Elindus vrij een nieuwe prijs te bepalen. Elindus dient deze te kunnen verantwoorden en de prijsaanpassing mag nooit de werkelijke verandering in kostprijs overstijgen.

6.11.Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst (afname) de meetfrequentie voor één of meerdere van de geleverde afnamepunt(en) bij de klant wijzigt, dan heeft Elindus het recht de contractprijs met 1cEUR/KWh te verhogen voor het totale (geschatte) volume vanaf wijziging van de meetfrequentie, tot aan de einde-leveringsdatum. Indien de overeenkomst injectie of teruglevering betreft, dan zal Elindus gerechtigd zijn de contractprijs met 1cEUR/kWh te verminderen voor het totale (geschatte) volume per afnamepunt vanaf wijziging van de meetfrequentie, tot aan de einde-leveringsdatum.

6.12.De klant verbindt er zich toe het maximaal gecontracteerde aansluitvermogen met zijn netbeheerder niet te overschrijden. Indien de door de netbeheerder verstrekte meetgegevens aantonen dat het werkelijk piekvermogen van een bepaalde maand het maximale gecontracteerde vermogen overschrijdt, dan heeft Elindus het recht om de contractprijs te verhogen met 1cEUR/KWh, voor het totale volume van elke betrokken kalendermaand. Elindus kan bovendien voorkomend zonder vergoeding het leveringscontract met onmiddellijke ingang verbreken.

6.13. Bij terugleverings of injectiecontracten bevestigt de klant deze terugleveringen van elektriciteit te doen binnen een zuivere professionele context. Indien de productieinstallatie(s) fotovoltaisch zijn, dient het geïnstalleerde vermogen tenminste 10kWp te zijn.

6.14. Indien bij variabele of semivariabele energieformules op basis van spotproducten of afgeleiden daarvan, negatieve prijsnoteringen voorkomen, zullen deze gelijkgesteld worden aan 0€/MWh voor elke individuele notering.

Artikel 7 : Beperkte vermarkting

7.1 Beperkte vermarkting injectie is de standaard service in Vlaanderen voor nieuwe decentrale productie-installaties vanaf januari 2021 en voor decentrale productie-installaties van vóór 2021 die 15 jaar oud zijn (automatische overgang). De energieleverancier factureert zowel injectie als bruto consumptie via eenzelfde aansluitpunt.

7.2. Wanneer een netgebruiker overgaat naar beperkte vermarkting injectie, zal de volgende formule toegepast worden voor het gedeelte injectie (contractuele prijsformule voor afname blijft behouden) :
Elektriciteit injectie: Prijs = Volume (per aansluitpunt)x (EPEX SPOT BE uurprijs – 0,5cEUR/kWh[SV4] )

De formule geldt voor alle type registers. De opsplitsing stille uren/normale uren zal worden gehanteerd zoals bepaald door de verantwoordelijke distributienetbeheerder(s).

Deze formule wordt uurlijks berekend op basis van de variabele EPEX SPOT BE day ahead market zoals gepubliceerd door EPEX SPOT (www.epexspot.com) voor alle uren binnen de overeenkomst voor teruglevering. Voor jaar (YMR) en maandgelezen (MMR) aansluitingen zullen deze prijzen gewogen worden aan de hand van de officieel erkende en op elk van de aansluitingen van toepassing zijnde synthetische lastprofielen op uurbasis, zoals gepubliceerd door Synergrid. Bij meterinstallaties waarbij meetregime 3 (SMR3) geactiveerd is, zullen de werkelijke profielwaardes worden gebruikt.

7.3. De facturatie aan de klant voor de injectie van energie verloopt op basis van ontvangen volumes van de verantwoordelijke distributienetbeheerder(s), volgens diens vastgelegde periodiciteit van het afnamepunt. Een (terug)betalingstermijn van 14 kalenderdagen geldt.

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de regeling rond self-billing zoals wettelijk bepaald in artikel 53, §2 Wbtw en verder uitgewerkt in de circulaire 53/2013 van 16 december 2013. Dit akkoord is geldig voor alle handelingen waarvoor facturen tussen partijen dienen te worden opgesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke opzegging door 1 van beide partijen.

7.4. Standaard is facturatie volgens beperkte vermarkting injectie voorzien. Als blijkt dat het om zuivere vermarkting injectie gaat en de facturatie via zuivere vermarkting niet mogelijk is, valt het gedeelte injectie terug op het vangnet van de verantwoordelijke distributienetbeheerder(s) aan het daar geldende tarief.

7.5. De bepalingen van artikel 7 kunnen op eenzijdige beslissing van Elindus en conform de wettelijke bepalingen en/of marktevolutie gewijzigd worden.

Artikel 8 : Omvang van de levering in de overeenkomst

8.1. Binnen de omvang van de levering wordt verstaan dat de afnemer gedurende de leveringsovereenkomst voor alle door hem aangeduide leveringspunten exclusief elektriciteit en/of gas afneemt van Elindus.
8.2. Elindus zal voor de leveringsperiode een hoeveelheid elektriciteit en/of gas ter beschikking stellen aan de afnemer volgens een vooraf bepaalde hoeveelheid elektriciteit en/of gas overeengekomen in de overeenkomst : het gecontracteerd jaarverbruik. Indien een gecontracteerd jaarverbruik ontbreekt, zal een schatting gebeuren op basis van de door de netbeheerder aangeleverde historisch relevante gegevens.
8.3. In aanvulling op het gecontracteerd jaarverbruik zal Elindus aan de afnemer zoveel meer elektriciteit en/of gas ter beschikking stellen als de afnemer nodig heeft.Elindus levert onder de overeenkomst aan de afnemer niet meer elektriciteit en/of gas per jaar dan de hoeveelheid die overeenkomt met een overschrijding van 20% van het gecontracteerd jaarverbruik. Indien de werkelijke afgenomen elektriciteit en/of gas hoger ligt dan de overschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats.
8.4. In aanvulling op het gecontracteerd jaarverbruik zal Elindus aan afnemer zoveel minder elektriciteit en/of gas ter beschikking stellen als afnemer nodig heeft. Elindus levert onder de overeenkomst aan afnemer niet minder elektriciteit en/of gas per jaar dan de hoeveelheid die overeenkomt met een onderschrijding van 20% van het gecontracteerd jaarverbruik. Indien de werkelijke afgenomen elektriciteit en/of gas lager ligt dan de onderschrijdingsgrens weergeeft dan vindt er een verrekening plaats.
8.5. De bepalingen onder artikel 8.3. en 8.4. zijn enkel van toepassing bij leveringscontracten met volledig vaste prijzen. In elk ander voorkomend geval zal de verrekening in meer of min gebeuren via de variabele prijscomponent van de leveringsovereenkomst.

Artikel 9 : Evenwichtsverantwoordelijkheid

9.1. Elindus vervult de verplichtingen van evenwichtsverantwoordelijke, of laat deze vervullen door een door haar aangeduide derde, voor alle leveringspunten van de afnemer bepaald in de overeenkomst.
9.2. Een afnemer verbindt er zich toe, om uit eigen beweging en op eigen kosten, alle voor de uitvoering van de evenwichtsverantwoordelijkheid benodigde informatie, waaronder alle door de afnemer en/of derden geplande en/of ongeplande afwijkingen in de bedrijfsuitvoering die van invloed zijn op de omvang van het verbruik van elektriciteit en/of gas door de afnemer, mee te delen aan Elindus en ditschriftelijk per brief of per email.
Onder geplande afwijkingen wordt verstaan afwijkingen in de bedrijfsuitvoering als gevolg van onderhoud en significante afwijkingen in de productie, deze worden uiterlijk 10 werkdagen vooraf medegedeeld aan Elindus.
Onder ongeplande afwijkingen wordt verstaan alle andere mogelijke afwijkingen, deze worden onmiddellijk medegedeeld, uiterlijk binnen de 5 werkdagen nadat deze zich hebben voorgedaan.
9.3. Indien de afnemer de benodigde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist, aan Elindus overmaakt , zal Elindus de evenwichtsverantwoordelijkheid zo goed als zij mogelijk acht uitvoeren met de op dat moment aangeleverde informatie en zal indien nodig deze uitvoeren op basis van schattingen. De eventuele daaruit voortvloeiende uitzonderlijke onbalans als gevolg van de hier boven aangehaalde feiten is voor rekening en risico van de afnemer. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de afnemer en worden bepaald op basis van nacalculatie.

Artikel 10 : Meetgegevens, meetinrichting en installatie

10.1. De overeenkomst heeft geen betrekking op de plaatsing, het onderhoud en de aflezing van de meetinrichting op het leveringspunt, waarvoor de afnemer zich dient te wenden tot zijn netbeheerder.
10.2. De afnemer is er toe gehouden al het redelijke te doen om de juiste omvang van de levering vast te stellen. De afnemer is er onder ander voor verantwoordelijk dat de installatie correct is aangesloten op het moment van levering.
10.3. De afnemer dient voor eigen rekening en risico zijn netbeheerder, de meetuitrusting en meting te laten verzorgen of er op een andere wijze voor te zorgen dat hij volgens de wet voorgeschreven meetuitrusting heeft, zodoende dat wordt voorkomen dat de levering niet of niet correct zou kunnen worden vastgesteld. De afnemer is verantwoordelijk voor het vermijden van beschadigingen of afwijkingen aan de meetuitrusting, alsook voor alle gevolgen van het niet naleven van de voorwaarden in het aansluitcontract tussen hem en de netbeheerder. Hij zorgt er voor dat de meetuitrusting steeds voldoet aan de geldende technische en wettelijke vereisten. Hij verbindt zich ertoe de geldende regelgeving en technische reglementen, de overeenkomsten met en de reglementen van de netbeheerder na te leven.

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en / of gas door “ELINDUS” aan “KMO’s” en “industriële afnemers” (versie 1.6.5)

10.4. De meetuitrusting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn wanneer de meetuitrusting en de meting voldoen aan de wet gestelde eisen. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de reële omvang van de levering vastgesteld op basis van de gegevens verkregen met behulp van de meetuitrusting van de afnemer. Voor zover nodig werkt de afnemer er aan mee dat Elindus tijdig alle relevante gegevens, conform de toepasselijke wetgeving, krijgt respectievelijk kan krijgen. Indien Elindus niet tijdig kan beschikken over de relevante gegevens van de meetuitrusting of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de gegevens een fout is gemaakt of zich een onnauwkeurigheid voordoet, is Elindus gerechtigd om de hoeveelheid geleverde elektriciteit en/of gas zelfstandig te schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens. Elindus kan daarbij beroep doen op de diensten van de netbeheerder. Elindus heeft het recht om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en in rekening te brengen.
10.5. Bij twijfel over de juistheid van de meetuitrusting en/of van de meting kan iedere partij verlangen dat de meetuitrusting wordt onderzocht door de netbeheerder. De kosten zijn voor rekening van de partij die het onderzoek verzoekt.Indien Elindus om het onderzoek verzoekt, kan zij deze kosten verhalen op de afnemer indien de meting onjuist blijkt te zijn.
10.6. Indien uit het onderzoek volgt dat de meetuitrusting niet in overeenstemming is met de bepalingen van de technische reglementen, dan zullen Elindus en de afnemer, bijgestaan door de netbeheerder samen de periode bepalen gedurende dewelke de meetuitrusting niet correct heeft gefunctioneerd en een met deze periode overeenstemmend realistisch verbruiksvolume bepalen.

10.7. Partijen zullen in gezamenlijk overleg dit volume schatten voor de periode in kwestie, op basis van de best beschikbare data. De volgende alternatieven kunnen worden gebruikt, in mate van voorkeur : het geleverde volume gedurende een gelijke periode in het voorgaande jaar of het gemiddelde geleverde volume gedurende een voorgaande en daarop volgende periode of elke andere redelijke bron.
10.8. Een rechtzetting van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende betaling kan betrekking hebben op de in de technische reglementen voorziene of door de netbeheerder gehanteerde periode. Bij aantoonbare fraude kan Elindus echter, in overleg met de netbeheerder, aan de hand van alle aanwezige elementen, een herberekening over de volledige periode van de levering laten opmaken.
10.9. De afnemer is verplicht de netbeheerder en Elindus zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de meetuitrusting, verbreking van de verzegeling inbegrepen.
10.10. Indien de netbeheerder een onderzoek van de meetuitrusting verlangt, is de afnemer verplicht om Elindus hierover onverwijld schriftelijk in te lichten, en Elindus na afloop van dit onderzoek onmiddellijk en schriftelijk te informeren over de resultaten van dit onderzoek.
10.11 Elindus is tengevolge artikel 3.3 niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele niet-continuïteit in leveringen van elektriciteit en/of gas, of kosten verbonden aan afsluiting en heraansluiting van de betreffende meetinrichting(en) door de netbeheerder, indien de klant nalaat tijdig in te gaan op het nieuwe aanbod, niet tijdig een nieuwe leverancier voor de respectievelijke toegangspunten kan aanduiden, of Elindus niet toelaat binnen een redelijke termijn de leveringen aan te vatten.

Artikel 11 : Verhuizing van de afnemer

11.1. De overeenkomst wordt bij verhuizing verder gezet op het nieuwe adres van de afnemer, tenzij Elindus niet kan leveren door het niet beschikken van de nodige vergunning om te leveren op dit nieuwe adres, in welk geval de overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd op de dag van de effectieve verhuizing door de afnemer.De gegevens van de afnemer worden overeenkomstig aangepast. Indien er echter door deze verhuizing zodanige wijzigingen in de omstandigheden optreden dat instandhouding van de overeenkomst voor Elindus onaanvaardbaar wordt, gaan partijen met elkaar in overleg om de invloed van deze gewijzigde omstandigheden op de overeenkomst te bespreken en eventueel bepaalde voorwaarden aan te passen aan de gewijzigde situatie.
11.2. Bij verhuizing zal de afnemer Elindus :
1° ten minste 30 kalenderdagen voor hij het adres verlaat inlichten omtrent de aanstaande verhuizing en het nieuwe adres, met inschatting van eventuele wijzigingen aan het gecontracteerd jaar verbruik en informatie omtrent verwachte schommelingen in het verbruik, en
2° uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het oude adres heeft verlaten door middel van een door hem en door de nieuwe eigenaar/gebruiker ondertekende verklaring inlichten over de meterstanden van de meetuitrusting bij vertrek, in welk geval Elindus de aanrekening van het energieverbruik voor het oude adres stopt, en een eindafrekening opmaakt, en
3° uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het nieuwe adres ter beschikking heeft gekregen, bezorgt de afnemer, te samen met de oude eigenaar/gebruiker, aan Elindus een door hen beiden ondertekende verklaring over de meterstanden van de meetuitrusting bij intrek.
11.3. Indien de afnemer bij een verhuizing tijdelijk niet over een aansluiting beschikt, wordt de verplichting tot levering van Elindus opgeschort tot het moment dat de afnemer op het nieuwe adres over een aansluiting beschikt.Indien de afnemer bij verhuizing tijdelijk beschikt over een aansluiting op het oude adres en op het nieuwe adres, dan levert Elindus elektriciteit en/of gas zowel ten behoeve van het oude als het nieuwe adres, conform de overeengekomen voorwaarden in de overeenkomst, behoudens indien redelijkerwijze niet van Elindus kan worden verlangd dat zij ook nog ten behoeve van het oude adres elektriciteit en/of gas blijft leveren aan deze voorwaarden.
11.4. Indien de afnemer in gebreke blijft te voldoen aan de bepalingen van verhuizing van de afnemer, worden alle leveringen door Elindus op het oude adres van de afnemer, zelfs indien deze leveringen na de effectieve verhuizing plaats vonden, op onweerlegbare wijze vermoed ten gunste te zijn van de afnemer, tot de beëindiging van de overeenkomst voor dat leveringspunt.
11.5. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst zijn de principes van de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

Artikel 12 : Overdracht

12.1. Overdracht door Elindus :
Elindus heeft het recht om de overeenkomst, net als de rechten en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder akkoord van de afnemer, tijdelijk of permanent over te dragen aan een derde voor zover deze de nodige wettelijke bepalingen betreffende de levering van elektriciteit en/of gas respecteert, over de nodige toelating beschikt en de voorwaarden van de huidige overeenkomst respecteert. Elindus brengt de afnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
12.2. Overdracht door de afnemer :
De afnemer kan zijn overeenkomst overdragen aan een derde, met de daaruit voortvloeiende verplichtingen en rechten, voor zover Elindus daartoe schriftelijk toestemming verleent.
Tevens dient deze derde schriftelijk te verklaren aan Elindus dat hij de overeenkomst zal respecteren in al zijn rechten en verplichtingen. Daarbij is Elindus gemachtigd bijkomende zekerheden te vragen, die redelijkerwijs worden genomen, om te kunnen voldoen aan het geheel van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Elindus zal binnen de 10 werkdagen, na ontvangst van het aangetekend schrijven tot verzoek van overdracht door de afnemer, bevestigen of zij hiermee akkoord gaat.

Artikel 13 : Verplichtingen van de afnemer

13.1. De afnemer verbindt zich ertoe Elindus de nodige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst. De afnemer is verplicht Elindus volledig en tijdig te informeren over alle voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang zijn waaronder en niet limitatief :
1°substantiële afwijkingen in de afname of teruglevering zoals redelijkerwijze verwacht door Elindus en voorzien door de afnemer;
2° alle relevante gegevens inzake de (on)voorziene onderbrekingen ten gevolge van werkzaamheden of andere (on)voorziene afwijkingen in de bedrijfsuitvoering;
3° alle informatie nuttig voor de toepassing van de wet- en regelgeving inzake de levering van energie;
4° alle relevante gegevens omtrent de aansluitingen, zoals EAN-nummer, start- en einddata;
5° adres, facturatie adres, naamswijzigingen, email adreswijzigingen, verandering vennootschapsstructuur, fusies, overnames of splitsingen;
6° wijziging van bankrekeningnummer;
7° informatie omtrent substantiële verslechtering van de financiële positie van de afnemer tijdens de duur van de overeenkomst.

13.2. De afnemer is niet gerechtigd om enige levering op zijn beurt te verkopen of door te leveren aan een derde.
13.3. De afnemer zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld;
13.4. De afnemer dient voor eigen rekening en risico zijn netbeheerder de meetuitrusting en meting te laten verzorgen.
13.5. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat zijn installatie correct is aangesloten op het net op het moment van de levering.
13.6. De afnemer dient er voor te zorgen dat hij in eigen naam alle noodzakelijke overeenkomsten met de netbeheerder heeft gesloten en deze gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand houdt.
13.7. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat de overeenkomst op het leveringspunt op de afgesproken datum aanvang kan nemen, en vrijwaart Elindus tegen alle eventuele vorderingen van de vorige leverancier, of alle vertragingen ter zake.
13.8. De afnemer verbindt zich ertoe enkel elektriciteit en/of gas af te nemen van Elindus op de aangeduide leveringspunten in de overeenkomst.

13.9Deze overeenkomst betreft uitsluitend de levering van elektriciteit en of aardgas voor beroepsmatige doeleinden. De klant erkent dat elk privé of residentieel verbruik niet is toegelaten, en niet binnen de voorwaarden van deze overeenkomst valt.

Artikel 14 : Opschorting van de levering / beëindiging van de overeenkomst

14.1. Indien de afnemer in gebreke blijft om één of meer van zijn verplichtingen na te komen, zal Elindus hierop aandringen deze te doen binnen een redelijke termijn. Elindus is gerechtigd om de levering op te schorten en/of de overeenkomst te beëindigen indien de afnemer na verloop van deze redelijke termijn geen gevolg heeft gegeven aan de tekortkoming en in gebreke blijft.
14.2. Tevens is Elindus gerechtigd om de levering onmiddellijk, zonder opzegtermijn, op te schorten en/of de leveringsovereenkomst te beëindigen lastens de afnemer en onder voorbehoud van al haar rechten, indien één of meer van de volgende gevallen zich voordoet :
1° de afnemer geen of niet meer recht heeft op een aansluiting op het net;
2° de aansluitingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk teniet gedaan wordt;
3° de afnemer bevindt zich in staat van faillissement, staking van betaling of heeft om bescherming tegen één of meerdere schuldeisers verzocht;
4° al dan niet aangekondigde of voorgenomen sluiting van de onderneming waarop één of meerdere leveringspunten betrekking heeft;
5° verzoek door de afnemer aan één of meerdere van zijn schuldeisers om uitstel van betaling;
6° bij klaarblijkelijk onvermogen van de afnemer om zijn verplichtingen op basis van de overeenkomst na te komen;
7° bij vereffening of ontbinding van de vennootschap van de afnemer;
8° indien er op het geheel of een gedeelte van de goederen van de afnemer beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser, of andere bewarende of uitvoerende maatregelen worden genomen;
9° ingeval de afnemer weigert de gevraagdeinlichtingen te verstrekken, of ingeval de afnemer onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en / of gas door “ELINDUS” aan “KMO’s” en “industriële afnemers” (versie 1.6.5)

10° indien de afnemer niet meer beschikt over een goede meetuitrusting;
11° er gevaar dreigt voor de veiligheid, naar het oordeel van Elindus;
Dergelijke opschorting van de levering of beëindiging van de overeenkomst geeft de afnemer onder geen beding recht op enige schadevergoeding vanwege Elindus.
14.3. De opschorting van de levering wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de door Elindus gemaakte kosten worden voldaan.
14.4. Alle openstaande bedragen worden onmiddellijk en volledig opeisbaar in de hierin aangehaalde bepalingen van artikel 14 met het recht op een schadevergoeding zoals bij vroegtijdige beëindiging vanwege de afnemer.

Artikel 15 : Facturatie en betaling

15.1. Leveringen worden maandelijks gefactureerd op de eerste dag van de maand op basis van het ingeschatte verbruik.Elindus zal bij te late aanlevering van de meetgegevens een voorlopige afrekening bezorgen met betrekking tot de voorafgaande verbruiksmaand.Deze voorlopige afrekening wordt later verrekend bij ontvangst van de meetgegevens.
15.2. Bij jaarlijkse meteropnames zal Elindus maandelijkse voorschotten aanrekenen aan de afnemer op datgene die ze naar aanleiding van de levering zal moeten betalen, en dit voor alle bedragen die de afnemer ingevolge de overeenkomst aan Elindus is verschuldigd. Elindus bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt.Deze gespecifieerde jaarafrekening vindt ten minste eenmaal per jaar plaats, onder verrekening van de reeds gefactureerde voorschotten, en dit op basis van de verstrekte meetgegevens van de netbeheerder. Bij wijziging in de installatie of vaststelling van substantiële wijziging in het verbruik van de afnemer kan Elindus bijgevolg de grootte van de maandelijkse voorschotten herzien. Alsook kan de afnemer de wijziging van de grootte van de voorschotten verzoeken en dit maximum één keer per kwartaal.
15.3. Bij maandelijkse meteropnames of telelezing zal Elindus maandelijks factureren door middel van een gespecifieerde factuur op basis van de verstrekte meetgegevens, en dit voor alle bedragen die de afnemer ingevolge de overeenkomst aan Elindus is verschuldigd. De facturatie is gebaseerd op een voorschotsbedrag en een afrekening, waarbij Elindus het voorlopig verbruik factureert, gebaseerd op het ingeschatte verbruik voor elke periode. Nadat Elindus de benodigde meetgegevens via de netbeheerder in haar bezit heeft, wordt via een afrekeningsfactuur het definitieve werkelijke verbruik in rekening gebracht en verrekend met de reeds gefactureerde voorlopige verbruiken.
15.4. De betalingstermijn bedraagt voor elke factuur 14 kalenderdagen na factuurdatum, en dit per overschrijving op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. De afnemer kan zijn facturen en verschuldigde voorschotten betalen door middel van domiciliëring of overschrijving.Indien de afnemer kiest voor domiciliëring zal de afnemer ervoor zorgen dat er steeds voldoende geld op de te debiteren rekening staat. Indien een opdracht tot domiciliëring door een financiële instelling wordt geweigerd, worden de door Elindus gemaakte kosten doorgerekend aan de afnemer.
De verplichting tot betaling wordt niet geannuleerd of opgeschort in geval van protest tegen de factuur. Tevens is de afnemer niet gerechtigd om eventuele bedragen die hij verschuldigd is aan Elindus in te houden en desgevallend te compenseren met eender welk bedrag dat Elindus aan de afnemer verschuldigd is. Elindus zal de afnemer binnen een redelijke termijn vanaf de dag van ontvangst van de afrekening terug betalen indien uit deze afrekening blijkt dat Elindus een bedrag verschuldigd is aan de afnemer.
15.5. Alle facturen worden vermoed correct te zijn verzonden naar het door de afnemer opgegeven facturatieadres, zijnde het adres van de maatschappelijke zetel, of email adres aangegeven in de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Bijgevolg wordt de factuur beschouwd als ontvangen binnen de drie werkdagen na de verzending ervan per post, indien de factuur per email werd verzonden wordt deze beschouwd als ontvangen op dezelfde dag als de verzending. De facturen worden geacht te zijn aanvaard indien ze niet binnen de 14 kalenderdagen na verzending ervan uitdrukkelijk per aangetekend schrijven worden geprotesteerd met vermelding van de reden hiervan.
15.6. Indien een factuur dient te worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Elindus, dient de afnemer hierom te verzoeken binnen de 12 maanden vanaf de uiterste vervaldatum van de factuur. Rechtzettingen die te wijten zijn aan een fout van de netbeheerder kunnen door Elindus blijvend ten gelde worden gemaakt, ook na afloop van de termijn van 12 maanden.

Artikel 16 : Wanbetaling

16.1. Indien de afnemer de factuur niet, niet volledig en/of niet tijdig betaalt volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, is deze van rechtswege in verzuim.Dit is tevens van toepassing indien de domiciliëring door Elindus, op basis van de door de afnemer afgegeven machtiging, niet mogelijk is. Een laattijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle andere vorderingen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.
16.2. Bij een aanhoudend of terugkerend betalingsachterstal door de afnemer, gekenmerkt door tenminste één ingebrekestelling gevolgd door een laatste aanmaning, dan wel twee ingebrekestellingen doorheen de contractperiode, heeft Elindus het recht een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankwaarborg of een storting te eisen gelijk aan de waarde van 3 maanden geschat verbruik, met inbegrip van alle kosten. Elindus kan voorkomend ook een domiciliëring eisen.
16.3. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met interesten gelijk aan de interestvoet voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De wettelijke interestvoet wordt berekend op het openstaande factuurbedrag inclusief btw.Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum bedrag van 136,5 Euro.Onverminderd het recht voor alle invorderingskosten, met inbegrip van de gerechtskosten, rechtsplegingsvergoeding en de kosten voor juridische bijstand die Elindus dient te maken voor de invordering van openstaande factuur bedragen. Indien door Elindus aan afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, verleent het niet respecteren van deze nieuwe termijn aan Elindus het recht om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang wegens ernstige tekortkoming door de afnemer.
16.4. Elindus is tevens gerechtigd om onmiddellijk administratieve kosten aan te rekenen voor het toezenden van extra facturen, duplicaten en herinneringsbrieven. Deze administratieve kost bedraagt voor brieven 7 EUR en voor aangetekende zendingen 15 EUR.
16.5 Elk vroegtijdig contractbeëindiging rechtmatig door Elindus geïnitieerd ontslaat de afnemer niet van zijn (betalings)verplichtingen, en geeft eveneens aanleiding tot een schadevergoeding voor alle door Elindus geleden schade, en activeert tevens de uitvoer van art. 3.5, alsof de afnemer zelf zou hebben het contract vroegtijdig verbroken.

Artikel 17 : Zekerheidstelling en kredietwaardigheid

17.1. Elindus kan te allen tijde, indien zich daartoe aanleiding dient, de afnemer verzoeken om de nodige zekerheden te stellen ten gunste van Elindus en dit zowel voor aanvang als tijdens de looptijd van de overeenkomst. De aanleiding berust zich op de kredietwaardigheid evenals het betaalgedrag van de afnemer besproken in artikel 16.2.
17.2. Elindus bepaalt de soort zekerheid (bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling), het redelijke te stellen bedrag en de modaliteiten hiervan; onverminderd het recht dat Elindus deze kan verhogen of om aanvullende zekerheden kan verzoeken bij veranderding van omstandigheden.
17.3. De afnemer is verplicht om de verzochte zekerheid, een verhoging of een aanvullende zekerheid te verstrekken binnen 14 kalenderdagen na verzoek ervan door Elindus. Deze dient tot zekerheid van betaling van de verschuldigde bedragen voortvloeiend uit de overeenkomst.De bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de afnemer, naar het oordeel van Elindus, vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van 6 maanden zal moeten betalen, inclusief transport, distributie, taksen/heffingen en BTW.
17.4. Indien de overeenkomst reeds werd gesloten en de afnemer binnen de door Elindus aangegeven termijn geen gevolg geeft aan het verzoek om een zekerheid, een verhoging ervan of aanvullende zekerheid te verschaffen, is Elindus gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd haar recht op vergoeding voor kosten, schade en interest en waarbij alle verschuldigde bedragen door de afnemer ten aanzien van Elindus onmiddellijk opeisbaar worden.
17.5. De gestelde waarborgsom van de afnemer zal zo spoedig mogelijk worden terugbetaald, weliswaar zonder interesten, nadat de noodzaak tot zekerheidstelling is verdwenen en in ieder geval na de eindafrekening bij beëindiging van de overeenkomst, onder aftrek van de verschuldigde bedragen ten aanzien van Elindus. Enige andere gestelde zekerheid eindigt automatisch na betaling van alle openstaande bedragen bij de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 18 : Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid aan de kant van Elindus :
18.1. Elindus is enkel aansprakelijk voor de schade die ze veroorzaakt heeft in geval van bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout.Elindus is in geen geval aansprakelijk voor de indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en voor de immateriële schade.De afnemer zal Elindus vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, verband houdende met de verplichtingen van Elindus onder de overeenkomst.
Ongeacht voormelde vrijwaring, ook van toepassing tegen de verzekeraars van afnemer, zal de afnemer in elk geval voorzien in een clausule van afstand van verhaal ten voordele van Elindus door haar verzekeringsmaatschappijen, onder andere zeker in het bijzonder in de polissen arbeidsongevallen en brand. Een attest zal worden overgemaakt aan Elindus voor de aanvang der werken. Het niet of niet tijdig overmaken van dit attest aan Elindus betekent niet dat de afnemer ontslagen is van deze contractuele verplichting en zijn vrijwaring ten aanzien van de aanspraken van de verzekeringsmaatschappijen.Zelfs in geval van zware fout door Elindus in geval van aansprakelijkheid voor brand of arbeidsongeval bij de afnemer of het personeel van de afnemer kunnen de bedragen van de eventuele schadevergoeding in hoofde van Elindus nooit hoger zijn dan deze vermeld in artikel 18.2.

18.2. In alle gevallen waarin Elindus aansprakelijk wordt gesteld zal het bedrag van schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan tweemaal de gemiddelde maandfactuur voor de levering van elektriciteit en/of gas, van de laatste 6 maanden of van de duur van de overeenkomstzo deze korter is, met een maximum van 50.000 EUR voor alle schadegevallen gezamenlijk.
18.3. De afnemer dient elke aanspraak op schadevergoeding schriftelijk mede te delen aan Elindus binnen een termijn van 10 werkdagen na de datum waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan dan wel na de datum waarop de schadelijke gevolgen redelijkerwijze konden worden vastgesteld. Laattijdige schademeldingen komen niet meer in aanmerking voor een schadevergoeding door Elindus.
18.4. Bovenstaande bepalingen gelden zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken. Deze aansprakelijkheid uit hoofde van verborgen gebreken is beperkt in de hoogst mogelijke mate dat dit is toegestaan door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Gelet op de bijzondere aard van het geleverde product, wordt de korte termijn waarbinnen een rechtsvordering moet worden ingesteld bepaald op 3 maanden.
Verantwoordelijkheid van de netbeheerder :
18.5. Elindus is niet aansprakelijk voor schade komende van een handeling of ontbreken van een handeling die niet behoort tot haar contractuele of wettelijke takenpakket bij de onderbreking, beperking of gebrek in de levering van elektriciteit en/of gas omwille van :
1° het niet of niet goed functioneren van een installatie of aansluiting van de afnemer en/of
2° het niet of niet goed functioneren van een net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of
3° het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen de afnemer en de netbeheerder.
18.6. Elindus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door een tekortkoming in hoofde van de netbeheerder, die de verantwoordelijkheid draagt voor het correct functioneren van de meetuitrusting en de juistheid van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende handelingen.
18.7. De afnemer zal Elindus vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van de netbeheerder voor alle schade en kosten die ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen of het onrechtmatig handelen.

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en / of gas door “ELINDUS” aan “KMO’s” en “industriële afnemers” (versie 1.6.5)

Artikel 19 : Overmacht

19.1. Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht verhinderd is, zijn verplichtingen onder de overeenkomst na te leven, dan zal deze partij de andere partij onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.Voorts houdt de op overmacht beroepende partij de andere partij op de hoogte van alle ontwikkelingen die verband houden met deze overmacht.
19.2. Onder overmacht wordt verstaan, elk onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt.Zonder hierbij limitatief te zijn behoren tot overmacht: oorlog, natuurrampen, opstand, noodtoestand, sabotage, stakingen, overheidsmaatregelen, uitsluiting, boycot, vandalisme, lock-out, black-outs van het transmissienet, activatie door Elia van het strategisch reserve, alsook iedere beperking, vermindering, onderbreking of ander gebrek aan de bevoorrading van de transmissie- of distributienetten.
19.3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen die ten gevolge van deze situatie niet kunnen worden nagekomen, tijdelijk opgeschort.Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. Daartoe brengen de partijen elkaar hiervan op de hoogte via aangetekend schrijven met verwijzing naar de overmacht situatie, de duurtijd en de beslissing tot beëindiging.

Artikel 20 : Toepasselijk recht en geschillen

20.1. De overeenkomst tussen de partijen bestaande uit de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaardenen eventuele schriftelijke aanvullingen worden beheerst door het Belgisch recht.
20.2. Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen op grondslag daarvan enkel voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.
20.3. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van één of meer bepalingen van de overeenkomst, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst.Beide partijen zullen ter goeder trouw onderhandelen teneinde de omstreden bepalingen te vervangen door andere die zo goed mogelijk aansluiten bij de inhoud en de geest van de overeenkomst.
20.4. Het feit dat Elindus tijdens de uitvoering van de overeenkomst één of meerdere bepalingen niet afdwingt, is geen bewijs van afstand van haar recht om de naleving van deze bepalingen af te dwingen.Het systematisch in gebreke blijven door de afnemer van bepalingen in de overeenkomst impliceert evenmin het akkoord van Elindus.

Artikel 21 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

21.1. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, bekomt de afnemer gratis de schriftelijke mededeling van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en desgevallend de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn, middels een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Elindus, Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem. Op dezelfde wijze kan de afnemer zich kosteloos verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op alle of specifieke vormen van direct marketing.
21.2. De afnemer geeft toestemming voor opname, verwerking en gebruik van de door hem verstrekte persoonsgegevens voor de contractuele betrekkingen en voor alle onderzoeken, informatie-, prospectie- en promotiedoeleinden. Alsook geeft de afnemer toestemming om zich te laten informeren over producten en diensten van verbonden ondernemingen. De afnemer kan er zich schriftelijk tegen verzetten dat zijn persoonsgegevens aan verbonden ondernemingen worden overgemaakt.
21.3. De afnemer geeft toestemming dat Elindus persoonsgegevens kan opvragen bij en uitwisselen met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de levering goed te laten verlopen, of voor de technische aan- of afsluiting.

Artikel 22 : Geheimhouding

22.1. Partijen zullen de overeenkomst en de informatie die in het kader van de overeenkomst uitgewisseld wordt vertrouwelijk behandelen, de kring van personen die van de inhoud van de overeenkomst op de hoogte zijn tot een minimum beperken en de overeenkomst en de daarin vervatte gegevens niet openbaar maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 23 : Slotbepalingen

23.1. Deze algemene voorwaarden liggen bij Elindus ter inzage en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
23.2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.elindus.be.
23.3. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 29 juni 2021.
23.4. Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de aangetekende brief waarvan sprake is in verschillende artikels van deze overeenkomst, in afwijking van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, een voldoende aanmaning vormt en dat de verzending ervan definitief bewezen is door het afgiftebewijs van de post en de inhoud ervan door de briefdoorslagen of de dossiers van Elindus.
23.5. De afnemer verplicht zich tot het aanvaarden van alle aangetekende brieven en correspondentie of dergelijke die hem zouden toegezonden worden door Elindus : men zal verantwoordelijk zijn voor elke inbreuk op deze verplichting. In geval van weigering dezer brieven en correspondentie, zullen zij worden beschouwd als door de afnemer ontvangen.


Maak een vrijblijvende afspraak. Eén van onze experts komt bij u langs voor een analyse van uw energiekost.

Afspraak maken
De keuze van de juiste leverancier is zeer belangrijk in ons vak.
Bart Motte, 't Vriesmanneke

Elindus als zakenpartner

De keuze van de juiste leverancier is zeer belangrijk in ons vak. ’t Vriesmanneke is een ware energieverslinder. Goed voor bijna de grootste kost binnen het bedrijf. Onze diepvriesproducten blijven continu op temperatuur. Hiervoor draaien onze diepvriesmotoren constant.

Waarom heeft ’t Vriesmanneke voor Elindus gekozen?

  • Elindus staat klaar om vragen te beantwoorden. Gezien onze klanten service hoog in het vaandel dragen, verwachten wij hetzelfde van onze energieleverancier.
  • Natuurlijk kiezen we ook voor Elindus omwille van de betere prijs.
  • Bij Elindus hebben we een vaste contactpersoon met wie het contact vlot verloopt.
  • Wij weten graag met wie we zaken doen. Een lokale leverancier maakt hier het verschil.
  • Omwille van hun duidelijke communciatie.

Kortom, tot nu toe hebben we enkel positieve punten over Elindus.

’t Vriesmanneke, een krak in zijn vak

Voor diepvriesproducten moet u bij ’t Vriesmanneke zijn. Het bedrijf levert diepvriesproducten aan grootkeukens, rusthuizen, scholen, … Alles wat food is, kunt u hier verkrijgen. Gaande van vis, vlees tot ijs.

’t Vriesmanneke is bekend om zijn snelle service. Heeft onze klant een bepaald diepvriesproduct dringend nodig? Geen probleem. ’t Vriesmanneke deponeert klanten dankzij een snelle levering. Er is keuze uit een ruim assortiment aan diepvriesproducten tegen goede prijzen.

Het bedrijf bestaat al 30 jaar en heeft een trouwe klantenbasis uitgebouwd. Voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen en een deel in Henegouwen.

Vrijblijvende afspraak

Vraag nu een vrijblijvende afspraak aan. En ontdek wat Elindus beter kan dan uw huidige leverancier!