De lancering van een nieuw communicatieplatform voor netbeheerders en energieleveranciers kan een impact hebben op de dienstverlening. Lees hier wat de gevolgen kunnen zijn voor u als klant.

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Elindus NV(hierna genoemd “Elindus”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.elindus.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Elindus en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Elindus verzamelt, alsook over de wijze waarop ELINDUS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

ELINDUS wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten, het aankopen van producten of goederen, het gebruik maken van de chatfunctie, contact met het Elindus callcenter (zowel inbound als outbound), het inschrijven op de nieuwsbrief en/of enige communicatie met Elindus, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Elindus uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Elindus.

 • Soorten persoonsgegevens
 • Wijze van verzameling persoonsgegevens
 • Gebruik persoonsgegevens
 • Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
 • Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens
 • Opslag persoonsgegevens
 • Uw privacy rechten
 • Beveiliging persoonsgegevens
 • Update Privacy Verklaring
 • Verwijzingen naar andere websites
 • Contacteer Elindus

Elindus kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Fax
 • BTW-nummer
 • Taal
 • Communicatievoorkeur
 • Functie
 • Social media data
 • Geboortedatum
 • Geboortejaar
 • Facturatieadres
 • Bedrijfsnaam
 • Accountnaam
 • Wachtwoord
 • NACE-code
 • Aanspreektitel (geslacht)
 • IP-adres (al dan niet mobiel)
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier en/of afspraakformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Elindus (bv. tijdens correspondentie)
 • Volume en prijs electriciteitsverbruik
 • Bijhouden wijze, tijdstip en inhoud contactmomenten
 • EAN-code
 • Bezoeken van de Website
 • Een samenwerking met Elindus
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Elindus, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Invullen van het contactformulier
 • Gebruik maken van de chatfunctie van Elindus
 • Contact via het callcenter (inbound en outbound)
 • Correspondentie met en uitgaande van Elindus (al dan niet e-mail)
 • Invullen van het elektriciteitsverbuik en/of gasverbruik met oog op het verkrijgen van een offerte
 • Opvragen van een offerte (bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot offertes via e-mail of na plaatsbezoek)
 • Stellen van een vraag op de Website
 • Uitwisselen van business cards
 • Bedrijfsbezoek
 • Inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Maken van een afspraak
 • Het inschrijven voor events
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u de klantendienst contacteert)
 • Aanmaken van een account, bijhouden van het verbruik en/of invullen gegevens op de portaalsite
 • De uitvoering van een overeenkomst met Elindus (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Credit check
 • Opmaken van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)
 • Inschatten en/of meten van het verbruik
 • Optimalisatie en efficiëntiestudie aanbieden op maat van de klant (suggereren van producten)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Registratie van bezoekers aan het gebouw/vestiging
 • Bevestiging van inschrijving voor een event
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Elindus of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Elindus rust
  • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Elindus of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)
 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Elindus hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Elindus.
 • Wanneer Elindus of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Elindus heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Elindus wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde goederen en/of diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens(Elindus wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde goederen en/of diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Elindus verzamelt tevens automatisch anonieme informatiebetreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Elindus, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Elindus toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

De door Elindus verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

Elindus kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

Elindus zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering en/of de verderzetting van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verwerken en/of invorderen van betalingen, in het kader van onderhoudswerken, database management, het leveren van de goederen en/of het installeren van verkochte goederen). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacentra, onderaannemers, dienstverleners, IT-consultants, financiële instellingen, transport partners, juridisch adviseurs en/of netbeheerders.

Indien het noodzakelijk is dat Elindus in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Elindus uw persoonsgegevens openbaar maakt:

In alle overige gevallen zal Elindus uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Elindus uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@elindus.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Elindus te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen van zodra het portaal van Elindus voorziet in deze mogelijkheid.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten en/of producten van Elindus meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Elindus.

Elindus verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Elindus zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud en in de datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Elindus, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Elindus in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Elindus raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met Elindus.

Elindus is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Elindus draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Elindus uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@elindus.be,
 • Via de post: Meersstraat 13 bus 2.1, 8790 Waregem

of

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Elindus deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Elindus uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.


Cookie policy Elindus

1. Algemeen

Elindus (hierna genoemd “Elindus”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op elindus.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die Elindus haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Elindus is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Elindus u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Elindus maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Elindus te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Elindus zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Elindus haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Elindus gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Elindus gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Elindus controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Elindus desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar cookies

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies

 • CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website.
 • CakeCookie[visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina's binnen de website werden bezocht.
 • DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij.
 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent pop-up bij.
 • __zlcmid: Functionele cookie gebruikt door de livechat module van Zendesk. Privacy policy van Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens Elindus

Elindus
Meersstraat 13 bus 2.1
8790 Waregem

Maak een vrijblijvende afspraak. Eén van onze experts komt bij u langs voor een analyse van uw energiekost.

Afspraak maken
De goede marktopvolging door Elindus en de regelmatige prijsupdates per e-mail worden wel gesmaakt in de voedingssector.
Pieter, Discount Noyez

Bewuste keuze na lang onderhandelen

In 2016 kwam Discount Noyez in contact met Elindus. Na een lange onderhandeling viel de keuze voor Elindus. Dit door goed in te spelen op het verbruiksprofiel en belang te hechten aan strategisch aankopen.

Een goede opvolging voor aankoop op korte termijn

Voor aankoopverantwoordelijke Pieter is energie een grote kost: "Discount Noyez heeft een typisch constant koelprofiel. Slokoppen zijn onze verschillende diepvriezen en de docks die gekoeld worden voor de verzending van onze producten. Een andere energieverslinder is het proces van onze eigen bereidingen en maaltijden. Dankzij de roerwerkketels branden de bereidingen niet aan. Daarna vriest de snelkoeler alles in. Dit zorgt voor een constant verbruiksprofiel.

Pieter had een positief contact met zowel de accountmanager als Elindus zelf. Er is een duidelijk verschil in aanpak t.o.v. andere leveranciers. Discount Noyez kiest bewust voor prijzen op korte termijn. Elindus houdt hiermee rekening en zorgt voor een sterke opvolging. De uiteindelijk prijs geeft dan de doorslag in de onderhandeling.

De goede marktopvolging door Elindus en de regelmatige prijsupdates per e-mail worden wel gesmaakt in de voedingssector.

Groothandel voor frituren mét eigen bereidingen

Discount Noyez ziet het totaalplaatje. Het bedrijf is gespecialiseerd in de toelevering voor frituren. Zowel food als non-food.

Dit gaat zeer ver. Zo onderscheidt Discount Noyez zich in de food door eigen verse bereidingen. In de non-food gaan ze tot het uiterste om hun klanten van alles te voorzien. Gaande van verpakkingsmateriaal tot bordjes en bestek.

De grote troef van Discount Noyez? Vandaag besteld, is morgen geleverd. Dankzij de uitmuntende service en snelle leveringstermijn heeft Discount Noyez een loyale klantenbasis uitgebouwd.

Vrijblijvende afspraak

Vraag nu een vrijblijvende afspraak aan. En ontdek wat Elindus beter kan dan uw huidige leverancier!